Operatorlar

Operatorlar

Operatorlar o'zgaruvchilar va qiymatlarda operatsiyalar bajarish uchun ishlatiladi.

PHP operatorlari quyidagi guruhlarga bo'linadi:

  • Arithmetic(Arifmetik)
  • Assignment(Belgilash)
  • Comparison(Taqqoslash)
  • Increment/Decrement(Qo'shish/Ayirish)
  • Logical(mantiqiy)
  • String(Satr)
  • Array(massiv)

PHP Arifmetik operatorlari

PHP arifmetik operatorlaridan arifmetik masalalarda raqamlar bilan ishlatiladigan qo'shish(+), ayirish (-), ko'paytirish(*), bo'lish(/) bajarish uchun qo'llaniladi.

PHP Belgilash operatorlari

PHP Belgilash operatorlari o'zgaruvchilarga qiymat yozish uchun sonli qiymatlar bilan ishlatiladi.

PHP Taqqoslash operatorlari

PHP taqqoslash operatorlari 2 ta qiymatni bir-biri bilan taqqoslash uchun ishlatiladi:

PHP Increment&Decrement (Qo'shish/Ayirish) operatorlari

PHP increment operatori o'zgaruvchilarning qiymatini oshiradi.

PHP decrement operatori o'zgaruvchilarning qiymatini kamaytiradi.

PHP Logical(Mantiqiy) operatorlar

PHP mantiqiy operatorlari shartli buyruqlarni qo'shish uchun ishlatiladi:

Bu yerda agar(and) operatori ishlatilib, LOGIN va PAROL mavjud bo'lsa TRUE ya'ni ko'rsatilgan saytga yo'naltiriladi, aksincha bo'lsa xatolik ko'rsatadi.

Agarda || (yoki) bo'lsa, bu holda LOGIN va PAROL dan biri to'g'ri bo'lsa ham ko'rsatilgan saytga yo'naltirilib ketaveradi.Agar ikkalasi ham noto'g'ri bo'lsa xatolik beradi:

PHP String(Satr) operatori

Satrlarni birlashtirish uchun alohida operatorlari bor. Bular:

Namuna:

PHP Massiv operatorlar

PHP massiv operatorlari massivlarni taqqoslash uchun ishlatiladi:

Quyidagi misolni ko'ring: