If, else, elseif buyruqlar

Shartli buyruqlar - turli xil shartlarga asoslangan harakatlarni bajarish uchun ishlatiladi.

If - O'zbekcha "Agar" deb tarjima qilinadi.

Elseif - Aks xolda

Else - Yana(bo'lsa)

Endi siz buni tushunishingiz uchun oddiy formatda tushuntiramiz.O'zbek tilida shart gapga o'xshab. Masalan: Agar X son Y sondan katta bo'lsa, u holda X>Y bo'lsin.

PHP Shartli buyruqlar

Siz kod yozayotganingizda, kodingizda turli xil harakatni bajaradigan shartlar qo'yishni istaysiz. Siz bunda shartli buyruqlarni ishlatishingiz mumkin.

Quyida PHP dagi shartli buyruqlar keltirilgan:

  • if buyruqi - bu faqat bitta to'g'ri shartni bajaradi ya'ni yaratadi.
  • if...else buyruqi - bu bitta shart TRUE boshqasi FALSE shartlarni yaratadi.
  • if...elseif....else buyruq - bu 2 tadan ortiq shartlarni yaratadi
  • switch buyruq - bajarilishi kerak bo'lgan shartni ko'p bloklardan ajratib oladi.

PHP | IF shart buyruq

Agar shart qachonki bajarilish vaqti kelsa, IF buyrug'i ekranga chiqadi. Quyidagi misol:

PHP | If...Else buyruq

PHP if...else buyruqlari shartlarning true va false ekanligini ifodalaydi. Qisqa va tushunarli qilib aytganda, ularning biri to'g'ri ishni qilsa boshqasi uni teskarisini qiladi:

PHP | If...elseif...else buyruqlar

Bu buyruqlar kodda 2 dan ortiq shartlarni bajarish uchun ishlatiladi. Masalan:

Agar soat 20:00 bo'lmagan bo'lsa, ya'ni undan kichik bo'lsa birinchi satrdagi matn chiqadi. Agar soat 18:00 dan kichik bo'lsa 2-qatordagi buyruq chiqadi. Mabodo, vaqtlardan o'tsa 3-qatordagi matn chiqadi: