JAVASCRIPT-2 darslari

JAVASCRIPT QANDAY TIL?

VS CODE MUHITINI SOZLASH

VAR, LET, CONST. O'ZGARUVCHILAR

KONKATENATSIYA, STRING METODLARI

ARRAY (MASSIVLAR) HAQIDA

OBYEKTLAR, DESTRUKTURIZATSIYA, JSON

LOOPLAR (TSIKL), FOR, WHILE, FOREACH, MAP, FILTER. HIHG ORDER METHODS

IF ELSE. TERNAR OPERATSIYALAR. SWITCH CASE HAQIDA

FUNKSIYALAR. STRELKALI (ARROW) FUNKSIYALAR

OOP. KONSTRUKTOR FUNKSIYALAR

OOP. CLASSLAR

DOM ELEMENTLAR. WINDOW. GETELEMENTBYID, QUERYSELECTOR

DOM ELEMENTLAR BILAN MANIPULYATSIYA QILISH METODLARI

DOM ELEMENTLAR. ADDEVENTLISTENER

DOM ELEMENTLAR. KICHIK PROYEKT