Massiv elementlari qiymatini saralash


Mavzular ro'yhati

Java yoxud Oak tarixi Java muhitini va sinf yo'lini(classpath) o'rnatish Boshlang'ich tushunchalar , chiqarish , son toifalari. Arifmetik amallar , butun va qoldiq Eclipse IDE ni yuklash va o'rnatish NetBeans IDE ni yuklash va o'rnatish O'zgaruvchilar Klaviaturadan o'qish Oddiy kalkulyator Arifmetik amallar Inkrement va dekrement If operatori Mantiqiy operatorlar Shartli ifoda Switch ko'rsatmasi Bloklar (scope{}) For sikl operatori While sikl operatori do...while sikl operatori continue va break operatorlari Tub sonlar Tub sonlar II O'rta arifmetikni hisoblash Sinf yaratish va undan foydalanish Sinfda parametrli metod yaratish va undan foydalanish Sinf o'zgaruvchisi va metodlar Konstruktor yaratish va foydalanish Math sinfi va matematik amallar Tasodifiy son(random) Massiv yaratish va foydalanish Boshlang'ich qiymat va elementlar yig'indisi Massivdan element indeksini topish Massivdagi eng katta va eng kichik elementlar indeksini topish O'rin almashtirish Massiv elementlari qiymatini saralash Kuchaytirilgan for sikli Metodlarda massivlar Ko'p o'lchamli massivlar Ko'p o'lchovli massiv uchun jadval O'zgaruvchi miqdorli argumentlar Vaqtni belgilangan formatda chiqarish Vaqt 2 xil formatda Public, private , this Bir nechta konstruktorlar Setter va getter metodlar Konstruktor yordamida obyekt yaratish toString() metodi Tarkib Enumeratsiya Static Final Voris olish GUI(Foydalanuvchi Grafik Muhiti) JFrame & GUI Hodisalar Hodisalar II Hodisalar III Polimorfizm I Polimorfizm II override,overload,abstract Abstract, override II(davomi) Obyektlarni tutuvchi sinf Turli obyektlarni tutuvchi sinf Oddiy polimorfik dastur JButton (Tugma) JButton II JCheckbox I JCheckbox II JRadioButton I JRadioButton II JComboBox I JComboBox II JList I JList II JList(ko'p tanlovli) JList (ko'p tanlovli) II Sichqoncha Sichqoncha II Sichqoncha III Adapter sinf Fayl sinfi Fayl ochish & yaratish Faylga ma'lumot yozish Fayldan o'qish Istisnolar bilan ishlash FlowLayout Javada grafika(chizish I) Javada grafika(chizish II) Rang tanlash muloqot oynasi Oxirgi dars