JAVA darslari

Java yoxud Oak tarixi

Java muhitini va sinf yo'lini(classpath) o'rnatish

Boshlang'ich tushunchalar , chiqarish , son toifalari.

Arifmetik amallar , butun va qoldiq

Eclipse IDE ni yuklash va o'rnatish

NetBeans IDE ni yuklash va o'rnatish

O'zgaruvchilar

Klaviaturadan o'qish

Oddiy kalkulyator

Arifmetik amallar

Inkrement va dekrement

If operatori

Mantiqiy operatorlar

Shartli ifoda

Switch ko'rsatmasi

Bloklar (scope{})

For sikl operatori

While sikl operatori

do...while sikl operatori

continue va break operatorlari

Tub sonlar

Tub sonlar II

O'rta arifmetikni hisoblash

Sinf yaratish va undan foydalanish

Sinfda parametrli metod yaratish va undan foydalanish

Sinf o'zgaruvchisi va metodlar

Konstruktor yaratish va foydalanish

Math sinfi va matematik amallar

Tasodifiy son(random)

Massiv yaratish va foydalanish

Boshlang'ich qiymat va elementlar yig'indisi

Massivdan element indeksini topish

Massivdagi eng katta va eng kichik elementlar indeksini topish

O'rin almashtirish

Massiv elementlari qiymatini saralash

Kuchaytirilgan for sikli

Metodlarda massivlar

Ko'p o'lchamli massivlar

Ko'p o'lchovli massiv uchun jadval

O'zgaruvchi miqdorli argumentlar

Vaqtni belgilangan formatda chiqarish

Vaqt 2 xil formatda

Public, private , this

Bir nechta konstruktorlar

Setter va getter metodlar

Konstruktor yordamida obyekt yaratish

toString() metodi

Tarkib

Enumeratsiya

Static

Final

Voris olish

GUI(Foydalanuvchi Grafik Muhiti)

JFrame & GUI

Hodisalar

Hodisalar II

Hodisalar III

Polimorfizm I

Polimorfizm II

override,overload,abstract

Abstract, override II(davomi)

Obyektlarni tutuvchi sinf

Turli obyektlarni tutuvchi sinf

Oddiy polimorfik dastur

JButton (Tugma)

JButton II

JCheckbox I

JCheckbox II

JRadioButton I

JRadioButton II

JComboBox I

JComboBox II

JList I

JList II

JList(ko'p tanlovli)

JList (ko'p tanlovli) II

Sichqoncha

Sichqoncha II

Sichqoncha III

Adapter sinf

Fayl sinfi

Fayl ochish & yaratish

Faylga ma'lumot yozish

Fayldan o'qish

Istisnolar bilan ishlash

FlowLayout

Javada grafika(chizish I)

Javada grafika(chizish II)

Rang tanlash muloqot oynasi

Oxirgi dars